Het nieuwe indoctrineren

Vrijdag 21 april 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Met de publicatie door Al Gore van zijn “opus magnum”, de film met de pretentieuze titel An Inconvenient Truth (hoezo Truth?), werd het brede publiek rijp gemaakt voor het verdienmodel van het Eco Industriële Complex. Op scholen worden sindsdien kinderen geïndoctrineerd en door de media wordt het brede publiek onafgebroken bestookt met onheilstijdingen, dit alles met de impliciete boodschap: dit is uw schuld. De frauduleuze hockeystickgrafiek van Michael Mann zit in ons brein geramd, ondanks dat deze fraude is weerlegd.

Thans lijkt een nieuw fenomeen aan dat verdienmodel van de klimaatoligarchie te worden toegevoegd. De deltacommissaris wil de Nederlands weermannen en –vrouwen voor zijn karretje spannen om meer subsidie binnen te halen voor diens zelfopgelegde taak de wereld te redden in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Leest u mee?

In de hoop het gevoel van urgentie te vergroten, zijn weerpresentatoren van radio en tv bij het KNMI bijgepraat over klimaatverandering. Ze kregen van het meteorologisch instituut informatie over zaken als de snelle opwarming in het Noordpoolgebied, de mogelijke gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst was deltacommissaris Wim Kuijken. Hij is verantwoordelijk voor maatregelen die Nederland moet nemen ter voorbereiding op toekomstige klimaatverandering.

Er staan nogal wat (impliciete) suggesties in dit fragment. “gevoel van urgentie te vergroten..” Hoezo urgentie? Het is nu al 40 jaar vijf voor twaalf en geen van alle verwachte rampen heeft zich voorgedaan, integendeel. “Snelle opwarming..”. Meent hij dit nou, terwijl de opwarming sinds 1998 niet significant is toegenomen? Het wordt gebracht alsof het uniek is in de geschiedenis, maar hier valt wel op af te dingen. Zie hier en hier.

Wat is alarmistisch aan het cyclische fenomeen op de Noordpool en die jongste grafiek van de Arctische ijssituatie? Al in 1817 sloeg men alarm over een ijsvrije Noordpool.

En lees de slag om de arm: “MOGELIJKE gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.” Er wordt geschermd met het woord weersextremen waarbij kommer en kwel alom wordt gesuggereerd. Het staat er als een 100% zekerheid, maar is bluf, want niemand kan dit met dergelijke vermeende stelligheid beweren. Weersextremen nemen bovendien af. Zie hier. Ook het IPCC spreekt zich hier terughoudend over uit. Ook De Bilt blijft rustig qua opwarming, qua buien en qua hittegolven. De modellen waarover wordt gesproken, geven weinig reden tot boude uitspraken als deze: “Welkom in het nieuwe klimaat”, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. “Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken.”  Over modellen zegt het KNMI zelf: De waarnemingen laten over de afgelopen 65 jaar een afname zien in extreme neerslag in de periode april – juni. Zie hier.

Modellen zijn immers hypotheses, geen feiten.

Het bericht gaat verder:

Deltacommissaris Kuijken vertelde dat hij werkt aan een veelomvattend plan om Nederland nog beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het plan heeft als werktitel “Wateroverlast en Hittestress” en wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Hij wees erop dat de problematiek langdurig is en voorlopig niet meer zal verdwijnen. Stortbuien worden intenser, perioden van droogte en hitte nemen toe, net als de kans op een overstroming.

Wat heeft hitte met dijken te maken, vraag ik mij af. En nogmaals met welke zekerheid kan hij dit allemaal stellen? Dit riekt naar kersenplukken, want het gaat altijd verkeerd in deze visie:

Deze selectiviteit lijkt mij illustratief voor deze en soortgelijke alarmistische berichtgevingen en voor het wetenschappelijke gehalte van dergelijke uitspraken. Zo lang de heer Kuijken zich niet kan beroepen op wetenschappelijke bewijzen voor al zijn impliciete alarmisme, zou hij er verstandiger aan doen zich van dergelijke boude uitspraken te onthouden. Zie hier in welke precaire positie onwetenschappelijke bluf je kan brengen. Nu probeert van Kuijken een groep meteorologen voor zijn subsidiekarretje te spannen, maar de vraag is hoe groot is de echte consensus? Die stelt in de VS weinig voor: ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’. Zie ook hier. Ik ben benieuwd hoe recht de rug van onze weermensen is, laat staan hún echte consensus. Immers het kan je slecht vergaan als je je niet schikt naar het heersende paradigma (zie het lot van Tennekes). En zie hier het lot van deze Franse weerman. Hoe het ook zij, Kuijken heeft gewoon geld nodig. Belangenverstrengeling loert bovendien om de hoek:

Dit lijken mij zinnige woorden. De voormalige baas van de NPO schreef immers herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Zie hier.

Met permissie, maar is het niet de taak van mensen als Hagoort, onze meteorologen, de heer Kuijken et cetera zich bij hun beroepsuitoefening te laten leiden door de beste stand van de relevante wetenschap …en ook het eigen gezonde verstand? Wij kunnen vooralsnog vaststellen dat wetenschappelijk bewijs voor de mens als schuldige aan bovenstaande rampen ontbreekt. Als er dus sprake zou zijn van uitsluitend natuurlijke invloeden, dan kan er niet anders sprake zijn adaptatie. Wat is dan de zin van giswerk door meteorologen m.b.t. een door bias ingegeven selectie van klimaatrampen? Ik zal maar niet vragen hoe zeker men is van dergelijke uitspraken, want ik vrees dat het antwoord heel wat bedeesder zal zijn dan de heer Kuijken suggereert.

Feiten tellen kennelijk niet, wel censuur door filtering van nieuws. Deze censuur is het morele verval dat zo kenmerkend is voor groepsdenken. Censuur is de capitulatie van democratie.

Dit is waar het NOS-journaal op af dreigt te stevenen, zo dit nu niet al het geval is, als dit plan van Kuijken wordt doorgevoerd.

Sowieso vind ik de ontwikkelingen wat betreft het opdringen van hernieuwbare energie een steeds grotere bedreiging vormen voor onze welvaart en democratie. Bij het Energieakkoord werd de burger buiten spel gezet, de Tweede Kamer werd in feite overbluft en niet gehoord, de Crisis- en Herstelwet werd ingevoerd alsof het een oorlogssituatie betreft, en de heer Nijpels werd aangewezen voor de parkeerbaan als borger van het Energieakkoord voor de klimaatoligarchie.

Men put zich uit in verontwaardiging over Erdogan, maar deze klimaatoligarchie schuift net zo makkelijk de democratische (rechts)beginselen aan de kant. Hierbij verwijs ik, naast wat ik eerder noemde inzake het Energieakkoord, naar de uitspraak in de zaak Urgenda, waarbij de rechter op de stoel van de wetenschap plaatsnam i.p.v. de vereiste marginale toetsing toe te passen. Ik kan vaststellen dat de Groene Religie tot niets anders leidt dan wetenschappelijke fraude, misleiding van de burger d.m.v. klimaatpropaganda om deze geld uit de zak te kloppen via de energierekening, onjuiste voorlichting over de kosten, censuur door het NOS-journaal, buiten spel zetten van de democratie, beïnvloeding van de rechtspraak en nodeloze bangmakerij. Deze zijn de zegeningen van het nieuwe klimaatindoctrineren.