Schoenmaker blijf bij uw leest

Maandag 26 september 2016

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Deze gedachte kwam bij mij op bij het lezen van de column van afgelopen zaterdag in de Telgraaf over de Parijse klimaattop van afgelopen december: http://www.telegraaf.nl/premium/opinie/26672130/__Verdrag_van_Parijs_snel_laten_uitvoeren__.html

(Helaas achter betaalmuur of account; ik haal er 2 kerncitaten uit)

Hier is toch wel sprake van een geloof in een door de mens te stoppen opwarming waardoor allerlei -imaginaire- rampen voorkomen kunnen worden. Laten we eens kijken.

De Amerikaanse oud-presidentskandidaat Al Gore was zelfs van mening dat onze kleinkinderen over vele jaren zullen terugdenken aan die ene dag in december waarop het akkoord tot stand is gekomen. Hoewel de stemming opperbest was na de totstandkoming van het akkoord, was dat slechts een eerste stap op weg naar de daadwerkelijke aanpak van de milieuproblematiek.

Knoops spreekt hier over milieuproblematiek. Ik mag hopen dat hij niet de gedachte is toegedaan dan CO2 een luchtvervuiler is, want dit zou wel treurig zijn. Al Gore, kunnen we stellen, is de uitvinder van de moderne klimaatpaniek. Zijn documentaire An Inconvenient Truth bevat talloze wetenschappelijke onjuistheden. Hij kan wel van alles beweren, maar levert nergens het bewijs van. Als je stelt dat de waargenomen opwarming inderdaad antropogeen is, dan leg je de bewijslast bij jezelf neer. Immers, je moet alle andere oorzaken voor temperatuurstijging kunnen uitsluiten om te kunnen stellen dat slechts de antropogene factor de oorzaak is. In concreto moet je dus alle natuurlijke schommelingen kunnen uitsluiten en aantonen dat deze niet van invloed zijn geweest op de temperatuurstijging. Tot op heden is men hier niet in geslaagd. Sterker, de metingen lopen al zo’n 18 jaar achter bij de klimaatmodellen van het IPCC

Feynman: Then we compare the result of the computation to nature, with experiment or experience, compare it directly with observation, to see if it works. If it disagrees with experiment it is wrong.”

Oftewel: hypothese weerlegd.

Het is dus eigenaardig om een weerlegde hypothese als waarheid te propageren.

Of bovendien de bedoelingen van Al Gore nu zo zuiver zijn, is de vraag zoals dit artikel over betalingen van Soros aan hem laat zien. Deze meneer tracht overal zijn invloed uit te oefenen. Zo ook bij het Oekraïne-referendum.

Zoals uit het bovenstaand al blijkt en ook door het uitblijven van al die rampen die ons al 40 jaar en langer worden voorgehouden, is het zeer dubieus of er sprake is van een klimaatprobleem. Dit kun je wel stellen over de Kleine IJstijd, maar perioden van (hogere) opwarming geven een beeld van grote welvaart en bloei. Bovendien kost het bestrijden van een het niet bestaande klimaatprobleem, waar Knoops in zijn column voor pleit, astronomische bedragen die geen enkel belangwekkend effect sorteren zoals ook Lomborg aantoonde: 0,17°C:

All climate policies by the US, China, the EU and the rest of the world, implemented from the early 2000s to 2030 and sustained through the century will likely reduce global temperature rise about 0.17°C in 2100.

Nederland is er alleen voor de windplannen (3% van het energiegebruik) al € 100 miljard aan kwijt. Dit is in strijd met de duurzaamheiddefinitie van Brundlandt en dus verwerpelijk willen we onze kleinkinderen een leefbare wereld gunnen.

Knoops noemt ook de Amerikaanse verkiezingen als reden om het Parijse akkoord te ratificeren, omdat Trump tegen ratificatie is. En verder schrijft hij:

Hoewel het uitgangspunt van het verdrag is om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal twee graden Celsius, hebben wetenschappers inmiddels geconcludeerd dat de uitvoering van alle beloftes in het verdrag een temperatuurstijging met zich meebrengt van tussen de 2,6 en 3,1 graden Celsius. Daarnaast werd de voorspelling gedaan dat rond 2030 het zogenoemde koolstofbudget – de hoeveelheid die deze eeuw nog mag worden uitgestoten – al zal zijn opgebruikt. De gevolgen van de klimaatveranderingen beginnen inmiddels ook voor ons voelbaar te worden. De warmste zomer gemeten sinds 1880 werd gemeten in 2015 en werd dit jaar alweer overtroffen. Ook de poolkappen hebben het zwaar te verduren. Het poolijs groeit elk jaar gedurende de winter om in het voorjaar weer deels te smelten. De groei van het ijs bereikte dit jaar een dieptepunt: de maximale grootte van de poolkappen was kleiner dan ooit. Kleine eilanden uitten tijdens de top in Parijs al hun zorgen, omdat zij onder water dreigen te lopen wanneer de zeespiegel nog verder stijgt. Anderzijds dreigen er lange periodes van droogte en meer hittegolven. Op de lange termijn zal dat gevolgen hebben voor al het leven op aarde. Niet alleen de leefomgeving, maar ook de toegang tot voedsel zal steeds beperkter worden

Hier lepelt Knoops de gebruikelijke riedel van de onderlopende eilandjes –die het al 40 jaar vertikken om onder te lopen-, smeltende poolkappen, droogtes, hittegolven, verminderde toegang tot voedsel en de verwachte temperatuurstijging. Met dat poolijs valt het allemaal wel mee. Omvang kleiner dan ooit? Dit is wel heel zwaar aangezet. En of dit door menselijke CO2-emissie komt, is hiermee niet bewezen, mocht Knoops dit willen suggereren net als met de warmste zomer sinds 1880.

En dan die modeltemperatuurstijging, die is inmiddels stukken lager dan Knoops vermeldt: 1,5 – 2 graden, maar dit heuglijke nieuws werd door het IPCC dit keer niet vermeld.

Die droogtes en hittegolven bestaan alleen door het opwerpen van dobbelstenen. Als je vraagt hoe zeker er iemand van is dat in 2040 Nederland geteisterd wordt door hittegolven, dan wordt men toch terughoudender. Toegang tot voedsel beperkter, zoals Knoops stelt? Dit is eigenaardig, want CO2 is een bemester. De huidige graanoogst vertelt vooralsnog een ander verhaal. We kennen allemaal wel de heren Malthus en Paul Ehrlich die grossier(d)en in hongersnoden en ander ongerief. Oude wijn in de nieuwe zak van het klimaatalarmisme. Bovendien zijn er ook andere geluiden over voedselproductie. Tot slot die vermaledijde zeespiegelstijging weer. Hier wordt een hoop over gespeculeerd, maar er het fijne van leren kennen is wel zo verhelderend. Zo leren we dat die stijging afvlakt. Nederland heeft een goede reputatie op het gebied van adaptatie aan de nukken van de zee. We hebben nuchtere ingenieurs nodig om die klus te klaren en niet door onkunde gedreven lieden.

Keer op keer wordt al dat gesomber door de feiten achterhaald. Naast verslaving aan sigaretten en drugs, zijn er ook velen die verslaafd zijn aan rampen en onheil. Ze doen denken aan de boeteprediker Zwarte Zwadderneel uit de Bommelverhalen.