Update Ammoniakonderzoek2015 / Internationale review Ammoniakbeleid

Donderdag 25 juni 2015

Onderzoekers Crok en Hanekamp lopen tegen muren op

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer vorig jaar beloofd de onderbouwing van het ammoniakbeleid internationaal te laten toetsen. Deze toetsing vond deze week plaats. Ook het zogenaamde ‘crowd fund onderzoeksteam’ (Crok en Hanekamp) was hiervoor uitgenodigd. Crok en Hanekamp besloten niet persoonlijk te komen, maar wel een brief te sturen aan de internationale commissie.

Op de webpagina over het Ammoniakonderzoek2015 verscheen vandaag het volgende bericht van Marcel Crok:

Ammoniakonderzoek loopt tegen muren op
Door: Marcel Crok

Deze week sprak een internationale visitatiecommissie onder leiding van de Britse hoogleraar Mark Sutton met diverse deskundigen over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. De vragen die deze commissie zichzelf heeft gesteld (zie dit document) (.pdf) zijn zeer relevant en we kijken dan ook uit naar hun eindrapport.

Zij spraken met diverse onderzoekers. Ook ondergetekenden waren uitgenodigd om hun zegje te doen in een groepsbijeenkomst op woensdagochtend. We hebben de uitnodiging echter vriendelijk afgeslagen. Wel hebben we een brief gestuurd waarin we uitleggen waarom onze aanwezigheid nu weinig zinvol was. Download deze brief integraal (.pdf).

Een korte uitleg ter introductie. De afgelopen tijd hebben wij data aangevraagd bij de Wageningen Universiteit en bij het RIVM. Bij WUR gaat het om metingen die zijn gedaan om vast te stellen hoeveel ammoniak er vrijkomt bij verschillende bemestingsmethoden. De onderzoekers publiceerden alleen percentages (bv zoveel % van de stikstof komt vrij bij methode x). Wij willen kijken of we die percentages kunnen reproduceren maar daarvoor zijn data nodig en extrapolatieformules (want de metingen vonden plaats in een relatief kleine cirkel). Tot nu toe hebben we de metingen echter niet gekregen en het is onduidelijk of en zo ja wanneer dit wel gaat gebeuren. We houden u daarover op de hoogte.

Bij het RIVM gaat het om modeldata. Zoals waarschijnlijk bekend is er al jaren sprake van een zogenaamd ammoniakgat. Landelijk gemiddeld komt het gebruikte OPS-model tot een lagere ammoniakconcentratie in de lucht dan het gemiddelde van acht meetstations (de LML-stations). Aangezien het OPS-model gebruikt wordt om ook lokaal de ammoniakconcentratie en -depositie te bepalen, lijkt het ons een valide stap om de modelberekeningen lokaal te vergelijken met de meetwaarden van de LML-stations. Aanvankelijk meldde RIVM dat het geen “consistente reeks” heeft voor de periode 1993-2005, maar daags nadat we de brief aan de visitatiecommissie verzonden hadden kregen we bericht dat RIVM de data waarschijnlijk toch kan leveren.

Download hier de volledige brief die is gestuurd aan de visitatiecommissie. (.pdf)

Het Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid 2015 wordt uitgevoerd door wetenschaps- en onderzoeksjournalist Marcel Crok (onderzoeksleider) en wetenschappelijk onderzoeker Jaap Hanekamp.

Crok_en_Hanekamp

Crok en Hanekamp

Geesje Rotgers van V-Focus wel bij review

Ook Geesje Rotgers van V-focus was door het ministerie van Economische Zaken gevraagd haar visie te geven op de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakmodel. Zij legde de vraag neer die eerder uit het V-focusonderzoek naar voren kwam: in hoeverre hebben de maatregelen die boeren nemen effect. Uit de berekeningen blijkt bijvoorbeeld dat emissiearme bemesting en huisvesting een groot effect hebben, terwijl dit uit de daadwerkelijke metingen van het RIVM aan de lucht- en neerslagkwaliteit niet blijkt. Verder vroeg ze aandacht voor de continue herberekeningen van de emissies en deposities door de wetenschap. Boeren op Schiermonnikoog moeten bijvoorbeeld maatregelen nemen op basis van de uitkomsten van het rekenmodel Aerius. Iedere nieuwe versie van Aerius geeft echter weer een andere uitkomst. Naast het feit dat dit praktisch onwerkbaar is, geeft het ook aan dat de wetenschap weinig zeker is van haar zaak.